Privacybeleid

De volgende gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.hisareurope.com ( hierna ‘website’).

We hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO). Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om u het bovengenoemde portaal te kunnen aanbieden. Deze verklaring beschrijft hoe en waarvoor uw gegevens worden verzameld en gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot persoonlijke gegevens.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de DSGVO is

Hisar Europa Reizen GmbH

Venloer Str. 379-381

50825 Keulen Duitsland

[email protected]

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in zijn geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan het bovengenoemde verantwoordelijke kantoor.

U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment opslaan en afdrukken.

2. Algemeen gebruik van de website


2.1

Toegangsgegevens

We verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruikspatronen en interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam en URL van het opgehaalde bestand, de datum en tijd van de opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle opvraging (HTTP-antwoordcode), het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de referrer-URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

We gebruiken deze loggegevens zonder ze aan u persoonlijk toe te wijzen of anderszins te profileren voor statistische evaluatie ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online-aanbod, ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de mate en het type gebruik van onze website en diensten, evenals voor boekhoudkundige doeleinden om het aantal ontvangen klikken van samenwerkingspartners te meten. Met deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en locatiegebaseerde inhoud leveren en het verkeer analyseren, problemen oplossen en onze diensten verbeteren. Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. We slaan IP-adressen gedurende een beperkte periode op in de logbestanden als dit nodig is voor beveiligingsdoeleinden of het leveren van een dienst of de facturering van een dienst, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Nadat het bestelproces is geannuleerd of nadat de betaling is ontvangen, verwijderen we het IP-adres als het niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. We slaan ook IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. We slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijv. bij het registreren, inloggen, klikken op koppelingen, enz.)


2.2

E-mail contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), slaan we uw gegevens op om de vraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn. We slaan andere persoonlijke gegevens alleen op en gebruiken deze alleen als u hiervoor toestemming geeft of als dit wettelijk is toegestaan zonder speciale toestemming.


2.3

Rechtsgrondslag en opslagperiode

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen is Art. 6 para. 1 letter f) DSGVO. Onze belangen bij het verwerken van gegevens zijn met name om de werking en veiligheid van de website te waarborgen, om te onderzoeken hoe bezoekers de website gebruiken en om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Tenzij specifiek vermeld, slaan we persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de beoogde doelen te bereiken.

Volgens de geldende wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u uw claims behandeld wilt zien, stuur uw klacht dan per e-mail of per post met een duidelijke identificatie van uzelf naar het in punt 1 vermelde adres.

Hieronder vind je een overzicht van je rechten.

U hebt het recht om op elk moment van ons een bevestiging te krijgen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Bovendien heb je recht op de volgende informatie:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. als de persoonlijke gegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en ten minste in deze gevallen zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heb je het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen volgens Artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

3.2 Recht op correctie

U hebt het recht om ons te verzoeken om onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de website, heeft u het recht om te vragen om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. ook door middel van een aanvullende verklaring te eisen.

3.3 Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

U hebt het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging te verwijderen en wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de GDPR.
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan wij zijn onderworpen.
 6. Persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Als wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en op grond hiervan verplicht zijn deze te wissen, nemen wij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

3.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
 2. de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van ons bedrijf zwaarder wegen dan die van u.

3.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO; en
 2. de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met paragraaf 1, hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is.

3.6 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken de persoonsgegevens niet langer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens door ons worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

3.7 Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

3.8 Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

3.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.

4 Gegevensbeveiliging

We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld met ons verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer) en we raden ook aan dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan hebben. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om je gegevens te beveiligen, hanteren we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we voortdurend aanpassen aan de laatste stand van de techniek.

We garanderen ook niet dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; storingen, onderbrekingen of uitval kunnen niet worden uitgesloten. De servers die we gebruiken, worden regelmatig zorgvuldig geback-upt.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens vindt niet plaats.

6. Openbaarmaking van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden betrekken bij de uitvoering van contracten (zoals logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor de betreffende dienst.

In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden (gegevensverwerking in opdracht), verplichten we de verwerkers in opdracht contractueel om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Gegevensoverdracht aan instanties of personen buiten de EU vindt niet plaats en is ook niet gepland.

7. online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor de online beslechting van geschillen (ODR-platform) tussen ondernemers en consumenten. Het ODR-platform is te bereiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.